Yiddish Radio Project
Skip Nav

home EXHIBITS about gems store funding


 

 

home > exhibits > stutchkoff > page 3

A selection of synonyms for the noun "hit"
from Nahum Stutchkoff's Thesaurus of the Yiddish Language

HIT:

klap, knak, zets, hamer, kraf, hock, shos, bombarde, shmeter, drang, trask, trest, tromas, taramask, zbenk, khmalye, tshmalye, tluf, tlik, tyokht, bokh, bukhentse, zbokh, zbokhke, dzokh, shtikhe, shtisl, trunch, marfats, miretsh, rumak, lige, farne, shroyf, stis, stisak, telepe, bents, telebents, belabentsh, telepetshe, telemetshe, toytsh, boyker, lushe, lishe, zil, khliyap, nokhlyiap, pliukh, liasg, liosk, khliosk, khliusk, khliushtshe, valye, valger, valgozhe, vorf, shlayder, tlime, talets, shut, shmits, fikske, zarke, zenk, smerge, puts, tsup.

shlog, harge, hoyrg, nerg, nizuk, tshek, tshik, tok, kif, merder, mayzik, shedik, mek, dem, top, tunk, smalye, vish, rayb, shmir, leyg, klung, fayf, tsfog, bentsh, tsi, shind, lipe, flik, shnit, tren, kayl, trayber, palmes, shtik, duzhe.

patsh, lyap, fliosk, frask, fles, flas, farfor, liamovke, liomevke, bintl finger, shmits, tsimbl, fitske, tsakhtshe, khvatshtshe, kulak, pidkulakl, knobl, kopshtik, kopkishl, patiletshnik, hinterkletsl, puterkletsl, benkele, lamterne, trukener, naser klop,

kvetsh, knip, shtiship, shtishipelke, drop, tsarap, gratsh, krel, rats, krats, krits, grebl.

shtupn, shtisn, shupn, pushn, drengn, peren, puren, piren, shparn, rukn, sharn, shibn, shtorkhen, shturkhen, terkhn, shterkhn, turen, toren, torken, sturken, storken, shtorken, yogn, honen, traybn, tutsn, titsn, tukn, tikn, shneln, shnaln, drigen, briken, brikeven, kopyen, kikn, bukn, butsken, dutsken, durkn, bodn, bodzhn, dzhobn, butskenen.

« Go back to exhibit page

 

 
*Please note that the Yid-O-Matic does not currently display text on newer versions of RealPlayer for Mac.
We are sorry for the inconvenience.
Copyright © 2002 Sound Portraits Productions. All rights reserved.